Đạo đức và lãnh đạo : Đề cương bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Tổng quan về đạo đức, ý nghĩa của đạo đức đối với người lãnh đạo. Các phạm trù đạo đức trong lãnh đạo kinh tế - xã hội. Nội dung chủ yếu của đạo đức trong lãnh đạo kinh tế xã hội. Quan niệm của một số nhà kinh tế - chính trị học thế giới về đạo đức học và kinh tế thị trường. Một số quan niệm về đạo đức và thực trạng đạo đức của một bộ phận cán bộ quản lí ở nước ta hiện nay. Truyền thống đạo đức trong lãnh đạo ở Việt nam. Các quyết định quản trị mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao đối với con người. Lãnh đạo thực thi đúng đắn những vấn đề cơ bản của luật lao động đối với con người. Quan hệ đạo đức với con người, chiến lược con người ở Nhật bản..

Đạo dức và lãnh đạo-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 174


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH