You Shook Me All Campaign Long : Music in the
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781574417456

Ký hiệu phân loại: 781.5990973090512 *Kinds of music

Thông tin xuất bản: University of North Texas Press 2018,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 236359
Music has long played a role in American presidential campaigns as a mode of both expressing candidates' messages and criticizing the opposition. The
Music
  - Music
  - Political Science
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH