The Work of Poverty : Samuel Beckett's Vagabonds and the Theater of Crisis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lance Duerfahrd, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0814212379

Ký hiệu phân loại: 842.914 French drama

Thông tin xuất bản: Columbus :Ohio State University Press, 2013.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (360 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 243335
1. Beckett
     Samuel
    
  - 1906-1989 ; Influence. ; Beckett
     Samuel
    
  - 1906-1989. ; En attendant Godot. ; English ; Criticism and interpretation. ; Electronic books.
  - local1. Beckett
     Samuel
    
  - 1906-1989
2. Influence.
3. Beckett
     Samuel
    
  - 1906-1989.
4. En attendant Godot.
5. English
6. Criticism and interpretation.
7. Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH