Women in the Bible, Qumran and Early Rabbinic Literature : Their Status and Roles
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789004277113

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Brill 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (436 p.)

Ngôn ngữ:


Women in the Bible, Qumran and Early Rabbinic Literature: Their Status and Roles explores the different attitudes toward the woman's guilt for the expulsion from the Garden and human's calamities and the legal ramifications of her lower social and legal status regarding independence, ownership and membership in the community. Readership: Scholars of Old Testament, Qumran and rabbinic literatures, and intellectuals interested in the examination of these writings and in their influence on the contemporary status of women in Western society.
Judaism
  - Judaism
  - bicssc
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH