Activist Business Ethics [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jacques Cory, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780387229140

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science + Business Media, Inc. , 2005,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ:


Banks and banking-- Ethics-- Industrial management-- Philosophy-- Finance /Banking-- Management-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH