Basic electric circuit analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0130577597


Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall, 1995, In lần thứ 15

Mô tả vật lý: 752 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1 introduction.2 Resistiv circuits.3 Dependent sources and op amps.4 Analysis methods.5 Energy-storage elements.6 First-order circuits.7 second-order circuits.8 Sinusoidal sources and phasors.9 Ac steady-state analysis.10 Acsteady-state power.11 three prase circuits.12 The laplace transform.13 Circuit analysis in the s-Domain.14 Frequency response.15 Mutual inductance and two-port circuits.16 Fourier series and transform.A matrix methods.B Complex numbers and the complex exponential.C Circuit topology.D Spice reference guide..

Electric circuit analysis.-- Mạch điện -- Bách khoa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH