The problem of evil : the Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in 2003
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0199245606

Ký hiệu phân loại: 214 Theodicy

Thông tin xuất bản: Oxford : New York :Clarendon Press ; Oxford University Press, 2006.,

Mô tả vật lý: xiv, 183 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


* God
  - Proof.
* Good and evil
  - Religious aspects
* Christianity.
* Theodicy.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH