The language of physics [electronic resource] : a foundation for university study
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0191559938

Ký hiệu phân loại: 530.15 Mathematical physics

Thông tin xuất bản: Oxford, UK :Oxford University Press, 2008.,

Mô tả vật lý: xiv, 225 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


* Mathematical physics
  - Problems
   exercises
   etc.
* Mathematical physics.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH