The complete Cisco VPN configuration guide [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Security measures.; Extranets (Computer networks) -- Security measures.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH