Managing public debt : from diagnostics to reform implementation.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821368729

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 2007.,

Mô tả vật lý: xvi, 120 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Debts, Public -- Management.; Debts, Public -- Developing countries.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH