.NET patterns : architecture, design, and process
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321130022

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Part 1. Building a Framework with .NET Chapter 1. New Framework, New Model, New Measures Chapter 2. Framework Patterns: Exception Handling, Logging, and Tracing Part 2. Creating the Tiers of a Framework Chapter 3. Presentation-Tier Patterns Chapter 4. Middle-Tier Patterns Chapter 5. Persistence-Tier Patterns Chapter 6. Process Patterns: Applying .NET Patterns to a Commercial Product Chapter 7. Advanced Patterns.

Microsoft .net -- Hướng dẫn sử dụng-- Web site -- Thiết kế-- Web site, Phát triển-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH