Novell Groupwise 6.5 user's : Handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0789729830

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Novell, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 341 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1: Introduction to GroupWise 6.5 Chapter 2: What's New in GroupWise 6.5 Chapter 3: Messaging Fundamentals Chapter 4: The GroupWise Address Book Chapter 5: Message Management Chapter 6: Personal Calendaring and Task Management Chapter 7: Group Calendaring and Task Management Chapter 8: Advanced Features Chapter 9: Document Management Chapter 10: Remote Access Chapter 11: Customizing GroupWise Chapter 12: Mobile GroupWise Access Appendix A: GroupWise Startup Options Appendix B: GroupWise Resources.

Hệ thống mail điện tử-- Lập chương trình -- Chương trình máy tính-- Lịch điện tử-- Novell GroupWise-- Office, luyện tập -- practice -- Tự động hóa-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH