LDAP Metadirectory Provisioning Methodology : A Step by Step Method to Implementing LDAP Based Metadirectory Provisioning & Identity Management Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Pohlman Marlin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0595656196

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [kđ] :Marlin Pohlman, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 640 tr. ;

Ngôn ngữ:


Part I - Fundamental Concepts Chapter 1 - Introduction Chapter 2 - LDAP History Chapter 3 - LDAP Concepts Chapter 4 - LDAP Applications Chapter 5 - Basic IT Architectural Principals Part II - Directory Powered Systems Chapter 6 - Provisioning Chapter 7 - Operations, Identity &
Access Management Chapter 8 - Single Sign On Chapter 9 - Role Based Access Control Chapter 10 - eMail, Groupware &
Unified Messaging Chapter 11 - Portal Systems &
Application Servers Chapter 12 - EDI and Financial Services Chapter 13 - Enterprise Resource Planning and Supply Chain Planning Chapter 14 - Message Ques and Transaction Processors Part III - Directory Services Analysis/Architecture Methodology Chapter 15 - Business and Technical Analysis—Step 1 Chapter 16 - Ownership Analysis—Phase 2 Chapter 17 - Relational Data Analysis—Phase 3 Chapter 18 - Directory Data Analysis—Phase 4 Chapter 19 - Join Methodology Selection—Phase 5 &
6 Chapter 20 - Schema Analysis—Phase 7 Chapter 21 - Directory Information Tree Analysis—Phase 8 Chapter 22 - Replication &
Referral Analysis—Phase 9 Chapter 23 - Integrating Entity &
Attribute Flow into Directory Design—Phase 10 Chapter 24 - Index Selection—Phase 11 Chapter 25 - Directory Security Analysis—Phase 12 Chapter 26 - Directory Peer Review Process—Phase 13 Chapter 27 - Network Dataflow Analysis—Phase 14 Chapter 28 - Hardware Analysis—Phase 15 Chapter 29 - Fault Tolerance and Failover Assesment—Phase 16 Chapter 30 - Bringing it all Together—Phase 17, 18 &
19 Part IV - Other Perspectives Chapter 31 - Directories From a Relational Perspective Chapter 32 - Directories From an Object Oriented Design Perspective Chapter 33 - Directories From an Integration Perspective Chapter 34 - The Future of Directories.

LDAP (Giao thức mạng máy tính)-- Thư mục, Dịch vụ (Kỹ thuật mạng máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH