Mạch điện II
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 302 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Chương 6 Phân tích mạch trong miền thời gian. 6.1 Phương pháp tích phân kinh điển. 6.2 Phương pháp toán tử. 6.3 Phương pháp biến trạng thái. 6.4 Hàm truyền đạt / Chương 7 Phân tích mạch trong miền tần số. 7.1 Phương pháp chuỗi Fourier. 7.2 Phương pháp biến đổi tích phân Fourier. 7.3 Biểu diễn đồ thị của hàm truyền. 7.4 Điều kiện thực hiện mạch. Chương 8 Đường dây dài. 8.1 Khái niệm về mạch thông số rải. 8.2 Các thông số đơn vị của đường dây dài. 8.3 Phương trình đường dây dài và nghiệm. 8.4 Đường dây không tổn hao. 8.5 Đồ thị Smith. 8.6 Quá độ trên đường dây dài / Chương 9 Mạch không tuyến tính. 9.1 Các phần tử KTT và các đặc trưng. 9.2 Mạch điện trở không tuyến tính. 9.3 Mạch từ..

Mạch điện;

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH