Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2005,

Mô tả vật lý: vi, 288 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH