Trade finance during the great trade collapse [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780821387481

Ký hiệu phân loại: 332.7 Credit

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 2011,

Mô tả vật lý: xxi, 402 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Export credit. -- Exports -- Finance. ; Financial crises. -- International trade. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH