Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 643 kết quả (0.0468421 giây)
Reference book on chemical engineering [electronic resource] : Volume II
Tác giả: Sen D,
Thông tin xuất bản: New Delhi, New Age International P Ltd Publishers
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66868 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
How to act like a CEO [electronic resource] : 10 rules for getting to the top and staying there
Tác giả: Benton D A,
Thông tin xuất bản: Boulder Colo, netLibrary Inc
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0071374590
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67414 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Advanced modeling in computational electromagnetic compatibility
Tác giả: Poljak D,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, WileyInterscience
Ký hiệu phân loại: 621.38224
ISBN: 0470036656
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70186 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Handbook of exact solutions for ordinary differential equations
Tác giả: Polianin A D,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Chapman HallCRC
Ký hiệu phân loại: 515.352
ISBN: 1584882972
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 78005 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston, Butterworth Heinemann
Ký hiệu phân loại: 623.8
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 78459 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Data compression : the complete reference
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: London, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.746
ISBN: 0387406972
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79776 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Pemberley shades
Tác giả: BonaviaHunt D A,
Thông tin xuất bản: Naperville Ill, Sourcebooks Landmark
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 1402214383
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86127 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Scorch
Tác giả: Nauman A D,
Thông tin xuất bản: New York, Soft Skull
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1887128646
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 88022 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Professional English in Use Law
Tác giả: BrownGillian D,
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 428.2402434
ISBN: 0521685427
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 88847 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Practical eco-electrical home power electronics
Tác giả: Fichte D,
Thông tin xuất bản: Susteren, Elektor International Media
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN: 0905705831
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94960 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục