Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.0937723 giây)
Designing audio effect plug-ins in C++ with digital audio signal processing theory
Tác giả: Pirkle William C,
Thông tin xuất bản: Burlington MA Abingdon Oxon, Focal Press
Ký hiệu phân loại: 006.45
ISBN: 9780240825151
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103961 Năm XB: 2013 File: PDF
Representing black music culture : then, now, and when again?
Thông tin xuất bản: Lanham Md, Scarecrow Press
Ký hiệu phân loại: 780.92
ISBN: 0810877864
ID: 97249 Năm XB: 2011 File: PDF
An invitation to C*-algebras
Tác giả: Arveson William,
Thông tin xuất bản: New York, SpringerVerlag
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122206 Năm XB: 1976 File: PDF
Hardware design verification : simulation and formal method-based approaches
Tác giả: Lam William K C,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Prentice Hall Professional Technical Reference
Ký hiệu phân loại: 621.392
ISBN: 0131433474
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9284 Năm XB: 2005 File: CHM
VoIP Service Quality
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: kđ, McGrawHill Companies
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071410767
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 14797 Năm XB: 2003
VoIP Service Quality : Measuring and Evaluating Packet-Switched Voice
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071429158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15797 Năm XB: 2003 File: PDF
The Decison-Making Style Inventory : Participant's Workbook
Thông tin xuất bản: San Francisco, Pfeiffer
Ký hiệu phân loại: 153.83
ISBN: 9780787988418
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 23773 Năm XB: 2007
Refactoring workbook
Tác giả: Wake William C,
Thông tin xuất bản: Boston, AddisonWesley
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0199241805
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37816 Năm XB: 2004 File: CHM
Karmic tarot [electronic resource] : a profound system for finding and following your life's path
Tác giả: Lammey William C,
Thông tin xuất bản: Boulder Colo, netLibrary Inc
Ký hiệu phân loại: 133.32424
ISBN: 0585417415
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47856 Năm XB: 2002 File: PDF
VoIP service quality [electronic resource] : measuring and evaluating packet-switched voice
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071429158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67568 Năm XB: 2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục