Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.1406699 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Johnson David E.
Learning Large Lessons
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 355.420973
ISBN: 9780833042415
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 165400 Năm XB: 2007
Hard Fighting
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 956.9204524095694
ISBN: 9780833058539
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 164340 Năm XB: 2011
Basic electric circuit analysis
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0130577597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 416 Năm XB: 1995
Preparing and training for the full spectrum of military challenges : insights from the experiences of China, France, th...
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA :RAND
Ký hiệu phân loại: 355.684
ISBN: 0833047817
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 136638 Năm XB: 2009. File: PDF
The 2008 Battle of Sadr City
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 956.704434
ISBN: 9780833080318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 161367 Năm XB: 2013
The 2008 Battle of Sadr City
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 956.704434
ISBN: 9780833058140
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 161366 Năm XB: 2011
Underkill
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 355.4260973
ISBN: 9780833047120
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 168244 Năm XB: 2009
A Strategy-Based Framework for Accommodating Reductions in the Defense Budget
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 353.6
ISBN: 9780833079756
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 167813 Năm XB: 2012
Preparing and Training for the Full Spectrum of Military Challenges
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 355.684
ISBN: 9780833049384
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166843 Năm XB: 2009
1

Truy cập nhanh danh mục