Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.0625023 giây)
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
Tác giả: Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13619 Năm XB: 2004
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư phường 5, quận 8, Tp.HCM, công suất 400m3/ ngày đêm.
Tác giả: Lê Thanh Hùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84741 Năm XB: 2013 File: PDF
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 1- mô...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047923502
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 151765 Năm XB: 2020
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 2- qu...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047924004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 151766 Năm XB: 2020
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 3- đá...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047924011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 151767 Năm XB: 2020
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18937 Năm XB: 2007 File: PDF
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41357 Năm XB: 2009
Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích thiết kế
Tác giả: Lê Văn Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông tin và Truyền thông
Ký hiệu phân loại: 005.756
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 41971 Năm XB: 2010
Giải tích mạng
Tác giả: Lê Kim Hùng,
Thông tin xuất bản: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45802 Năm XB: File: PDF
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 650.0151954
ISBN: 9786049225017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 113387 Năm XB: 2017
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục