Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0780638 giây)
Kỹ thuật nền móng
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1744 Năm XB: 1999
Kỹ thuật nền móng : T1
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73 Năm XB: 1997
Kỹ thuật nền móng : T2
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74 Năm XB: 1998
1

Truy cập nhanh danh mục