Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0625452 giây)
The Making of Middle Indonesia : Middle Classes in Kupang town, 1930s-1980s
Tác giả: van Klinken Gerry,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2014
Ký hiệu phân loại: 305.550959868
ISBN: 9789004265424
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Renegotiating boundaries : local politics in post-Suharto Indonesia
Tác giả: Klinken van Gerry,
Thông tin xuất bản: Leiden Boston : Brill , 2007
Ký hiệu phân loại: 320.809598
ISBN: 9789004260436
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Making of Middle Indonesia
Tác giả: van Klinken G,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2014
Ký hiệu phân loại: 305.550959868
ISBN: 9789004265424
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục