Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 34 kết quả (0.1093669 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:333.91
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75316 Năm XB: 2013 File: PDF
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi tr...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98035 Năm XB: 2013 File: PDF
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95753 Năm XB: 2014 File: PDF
Nghiên cứu, đánh giá những tác động môi trường của công trình thủy lợi bắc Bến Tre và đề xuất các giải pháp giảm thiểu t...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109711 Năm XB: 2015 File: PDF
Giáo trình quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước : Dự án tăng cường năng lực đào tạo cho trường Đại học Thủy l...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo Dục
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 140229 Năm XB: 2007 File: PDF
Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
Tác giả: Hoàng Hưng, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 140244 Năm XB: 2005 File: PDF
Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt hệ thống kênh rạch nội thành TPHCM giai đoạn 2016-2019
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148657 Năm XB: 2020
History of Water Supply and Governance in Kenya (1895-2005) Lessons and Futures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TampereTampere University Press
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9789520300593
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 190017 Năm XB: 2016
Water Services Management and Governance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IWA Publishing
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9781780400228
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 185509 Năm XB: 2012
Estuaries and Coastal Zones : Dynamics and Response to Environmental Changes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IntechOpen
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9781838803179
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 207406 Năm XB: 2020

Truy cập nhanh danh mục