Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 82 kết quả (0.0936818 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:570
Biology
Tác giả: Glencoe,
Thông tin xuất bản: Glencoe
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0078797330
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 62606 Năm XB: 2008 File: PDF
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 70454 Năm XB: 2000
Biology
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655516
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 69881 Năm XB: 2002 File: PDF
Campbell biology : concepts & connections
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA. :Benjamin Cummings
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0321696816
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 66785 Năm XB: 2012 File: PDF
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 75594 Năm XB: 2010
Biology
Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0071122613 (ISE)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 69502 Năm XB: 2002
Biology
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655516
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 69881 Năm XB: 2002 File: PDF
'In silico' simulation of biological processes
Thông tin xuất bản: New York :John Wiley
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0470844809
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 81078 Năm XB: 2002 File: PDF
Biology for dummies
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0470598751
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 78059 Năm XB: 2010 File: PDF
The Facts on File biology handbook
Thông tin xuất bản: New York :Facts On File
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0816058776
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 66002 Năm XB: 2006 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục