Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 157 kết quả (0.1249345 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:657.45
Kiểm toán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Năm XB: 2002 File: PDF
Kiểm toán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Năm XB: 2002 File: PDF
Why and How Audits Must Change : practical guidance to improve your audits
Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Son
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0471054909
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10107 Năm XB: 2002
Kiểm toán khoản mục phải thu và phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 14124 Năm XB: 2006
Principles of auditing and other assurance services
Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0072822732
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 14448 Năm XB: 2004
Lý thuyết kiểm toán : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19849 Năm XB: 2007
Kiểm toán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19237 Năm XB: 2007 File: PDF
Hệ thống văn bản về chế độ kế toán hiện hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19145 Năm XB: 2004
Kiểm toán : giáo trình
Tác giả: Phan Trung Kiên,
Thông tin xuất bản: H. :Lao động
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21997 Năm XB: 2009
Kiểm toán : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24740 Năm XB: 2009

Truy cập nhanh danh mục