Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 39 kết quả (0.062481 giây)
"Are economists basically immoral?" : and other essays on economics, ethics, and religion
Tác giả: Heyne Paul T,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Liberty Fund
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0865977127
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 67225 Năm XB: 2008 File: PDF
Information technology and the ethics of globalization : transnational issues and implications
Tác giả: Schultz Robert A,
Thông tin xuất bản: Hershey PA, Information Science Reference
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 1605669229
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 71375 Năm XB: 2010 File: PDF
Encyclopedia of business ethics and society
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Sage Publications
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9781412916523
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 71433 Năm XB: 2008 File: PDF
Encyclopedia of bioethics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0028657748
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 71806 Năm XB: 2004 File: PDF
Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 73901 Năm XB: 2005 File: PDF
Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street
Tác giả: Sedlacek Tomas,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0199767203
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 74051 Năm XB: 2011 File: PDF
Food biotechnology in ethical perspective
Tác giả: Thompson Paul B,
Thông tin xuất bản: Dordrecht, Springer
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 1402057903
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 80632 Năm XB: 2007 File: PDF
Pharmaceutical ethics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, J Wiley
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0471490571
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 81227 Năm XB: 2002 File: PDF
Economics and ethics elektronisk ressurs : an introduction
Thông tin xuất bản: Basingstoke, Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 230277233
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 101658 Năm XB: 2010 File: PDF
Ethics for digital journalists : emerging best practices
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London, Routledge
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9780415858847
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 101678 Năm XB: 2015 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục