Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.1093311 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:174
Đạo đức và lãnh đạo : Đề cương bài giảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 217 Năm XB: 1998
Scientific integrity : text and cases in responsible conduct of research
Thông tin xuất bản: Washington, DC :ASM Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 1555813186
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 29638 Năm XB: 2005 File: PDF
An ethics of interrogation
Tác giả: Michael Skerker, ,
Thông tin xuất bản: Chicago :University of Chicago Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0226761614
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 39942 Năm XB: 2010. File: PDF
Ethical practice in psychology : reflections from the creators of the APS Code of Ethics
Thông tin xuất bản: Chichester, UK ; Malden, MA :John Wiley
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0470683651
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 34707 Năm XB: 2010. File: PDF
Activist Business Ethics [electronic resource]
Tác giả: Jacques Cory, ,
Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science + Business Media Inc.
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9780387229140
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 39607 Năm XB: 2005 File: PDF
Encyclopedia of bioethics
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0028657748
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71806 Năm XB: 2004 File: PDF
"Are economists basically immoral?" : and other essays on economics, ethics, and religion
Thông tin xuất bản: Indianapolis :Liberty Fund
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0865977127
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 67225 Năm XB: 2008 File: PDF
Information technology and the ethics of globalization : transnational issues and implications
Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Reference
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 1605669229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71375 Năm XB: 2010 File: PDF
Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 73901 Năm XB: 2005 File: PDF
Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street
Tác giả: Tomas Sedlacek, ,
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0199767203
Bộ sưu tập:
ID: 74051 Năm XB: File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục