Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.0937245 giây)
Constructing a Global Technology Assessment : Insights from Australia, China, Europe, Germany, India and Russia
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2019
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9783731508311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 7 Why Do So Many People Get Treated Poorly?
Tác giả: Hall Bradford J,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9781138657816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Art of Communication in a Polarized World
Tác giả: Conway Kyle,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20200331
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9781771992930
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transforming International Cooperation : Thoughts and Perspectives on Moving Beyond Aid
Tác giả: Kolsdorf Juliane,
Thông tin xuất bản: : Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG , 2020
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9783748908388
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Changing the Terms : Translating in the Postcolonial Era
Tác giả: Sherry Simon,
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9780776627120
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Constructing a Global Technology Assessment : Insights from Australia, China, Europe, Germany, India and Russia
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2019
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9783731508311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sticking Together or Falling Apart? : Solidarity in an Era of Individualization and Globalization
Tác giả: Beer de Paul,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9789089641281
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Revisiting Regionalism and the Contemporary World Order : Perspectives from the BRICS and beyond
Tác giả: Feron Elise,
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9783847414971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Changing the Terms : Translating in the Postcolonial Era
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ottawa : University of Ottawa Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 0776615602
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Rise and Decline of U.S. Military Culture Programs, 2004-20
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9781732003187
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục