Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.1092539 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.1
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Cà Mau
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 301 Năm XB: 1995
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1619 Năm XB: 2001 File: PDF
Tiền và hoạt động ngân hàng
Tác giả: Lê Vinh Danh, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1769 Năm XB: 1996
Tiền tệ ngân hàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10069 Năm XB: 2004
Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính
Tác giả: Lê Văn Tư, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12816 Năm XB: 2004
Ngân hàng
Tác giả: Giang Chi,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18609 Năm XB: 2007
Access to financial services in Brazil
Tác giả: Anjali Kumar, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0821357166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16549 Năm XB: 2004 File: PDF
Introductory Statistics
Tác giả: Prem S Mann, ,
Thông tin xuất bản: USA :John Wiley & Sons Inc.
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0471448176
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 20115 Năm XB: 2004 File: RAR
Survival skills in financial services : strategies for turbulent times
Tác giả: Julian Lowenthal,
Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9780471218807
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23638 Năm XB: 2002
Microeconomics of banking
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0262061937
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 48280 Năm XB: 1997 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục