Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 57 kết quả (0.1094085 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:333.79
Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả : Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa - Thông tin
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9780821373040
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19692 Năm XB: 2008
Leading by example : how we can inspire an energy and security revolution
Tác giả: Bill Richardson, ,
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0470186372 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24249 Năm XB: 2008
Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783540709473
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27835 Năm XB: 2007 File: PDF
Renewable energy
Tác giả: Bent Sørensen, ,
Thông tin xuất bản: London ; New York :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0126561508
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27663 Năm XB: 1979 File: PDF
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: World Bank The, ,
Thông tin xuất bản: USA :World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0821347055
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10575 Năm XB: 2000
Engineering interrelated electricity markets
Tác giả: Anke Weidlich, ,
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783790820676
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 75238 Năm XB: 2008 File: PDF
International handbook on the economics of energy
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA :Edward Elgar
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 1847203523
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71112 Năm XB: 2009 File: PDF
Alternative energy for dummies
Tác giả: Rik DeGunther, ,
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0470430621
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 75688 Năm XB: 2009 File: PDF
Energy, environment and sustainable development
Thông tin xuất bản: New York ; Wien :Springer
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 3709101085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79783 Năm XB: 2012 File: PDF
Encyclopedia of energy elektronisk ressurs
Tác giả: Scott Bennett, ,
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi :Global Media
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9788189940522
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71934 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục