Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.1405507 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:335.43
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 230 Năm XB: 1999
Kinh tế chính trị Mac-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6088 Năm XB: 2003 File: PDF
Kinh tế chính trị
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12824 Năm XB: 2005
110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: An Như Hải
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý Luận Chính Trị
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12781 Năm XB: 2005
Kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12670 Năm XB: 2005
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp )
Tác giả: Vũ Văn Phúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý luận chính trị
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12634 Năm XB: 2005
Xây dựng ý thức & tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước những thách thức mới
Tác giả: Nguyễn thị Ngân
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 13628 Năm XB: 2004
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
Tác giả: Lê Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 13619 Năm XB: 2004
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: Cao Thị Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 18599 Năm XB: 2008
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: H.:Chính trị - Hành chính,
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21947 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục