Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 80 kết quả (0.1719429 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:335.43*
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1175 Năm XB: 2000
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin : Giáo trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 230 Năm XB: 1999
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
Tác giả: Bộ công an, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1201 Năm XB: 2000
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Quân Đội Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4733 Năm XB: 2003
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1654 Năm XB: 2001
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.3 - 1954-1969
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 6503 Năm XB: 2002
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 6158 Năm XB: 2003
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 9976 Năm XB: 2005
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Quân Đội Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4700 Năm XB: 2002
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10448 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục