Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 148 kết quả (0.0468798 giây)
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 161 Năm XB: 1998
Kiểm Toán
Tác giả: Vũ Hữu Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 316 Năm XB: 1997
Kiểm toán = Auditing
Tác giả: Arens Alvin A,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 323 Năm XB: 1995
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Bùi Văn Dương,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 324 Năm XB: 1999
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1110 Năm XB: 2000
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations...
Tác giả: Brink Victor Z,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1605 Năm XB: 2000
Nguyên lý kế toán Mỹ
Tác giả: Ronald J Thacker,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 5498 Năm XB: 2003
Kiểm toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Why and How Audits Must Change : practical guidance to improve your audits
Tác giả: Houck Thomas P,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Son
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0471054909
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10107 Năm XB: 2002
Principles of auditing and other assurance services
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: kđ, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0072822732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 14448 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục