Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0792353 giây)
Catalytic Application of Nano-Gold Catalysts
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.870023
ISBN: 9789535126409
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
Tác giả: Zhen Fang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9789535110507
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Service Platforms
Tác giả: Kang Kyeong,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.81202854678
ISBN: 9781839691010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cognitive Radio
Tác giả: Tonu Trump,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.878
ISBN: 9789535133377
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Concise Reliability for Engineers
Tác giả: Jaroslav Mencik,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.85
ISBN: 9789535122784
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multimedia : A Multidisciplinary Approach to Complex Issues
Tác giả: Karydis Ioannis,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.809655570974461
ISBN: 9789535156833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neuropathic Pain
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9789535169475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Consumer Behavior and Marketing
Tác giả: Reyes Matthew,
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 9781789854688
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục