Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.2029577 giây)
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2925 Năm XB: 2002
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10295 Năm XB: 2005
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21520 Năm XB: 2006
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22254 Năm XB: 2008
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge England Boca Raton, Woodhead Pub CRC Press
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 0849312221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81166 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Woodhead Publishing Ltd
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122077 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Chitin and Chitosan : Physicochemical Properties and Industrial Applications
Tác giả: Berrada Mohammed,
Thông tin xuất bản: , IntechOpen
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 9781789844245
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 229983 Năm XB: 2021
1

Truy cập nhanh danh mục