Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 4391 kết quả (0.1562006 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Trọng Lựu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 350 Năm XB: 1998 File: PDF
Điện tử công nghiệp kỹ thuật xung
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 484 Năm XB: 1998
Headway Advanced
Tác giả: Soars Liz
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433564X
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8 Năm XB: 1994
Lý luận và phương pháp Giáo dục thể dục thể thao trong nhà trường
Tác giả: Trịnh Trung Hiếu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể Dục Thể Thao
Ký hiệu phân loại: 796.071
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 123 Năm XB: 1997
Triết học Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 100
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 228 Năm XB: 1999
Nhập môn cơ sở dữ liệu
Tác giả: Nguyễn An Tế
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 724 Năm XB: 1996
Marketing
Tác giả: Hồ Đức Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 719 Năm XB: 1997
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Tề
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 292 Năm XB: 1999
Chứng khoán và phân tích chứng khoán
Tác giả: Trần Cao Nguyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 332.6322
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 308 Năm XB: 1999
Tiếng Anh trong thương mại
Tác giả: West Judy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 139 Năm XB: 1998

Truy cập nhanh danh mục