Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 30 kết quả (0.0468722 giây)
Chương trình quản lý nhà sách
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221619 Năm XB: File: PDF
Phần mềm quản lý nhà sách và bán sách qua mạng
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221621 Năm XB: File: PDF
Đào tạo từ xa qua mạng
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.743
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221638 Năm XB: File: PDF
Design Pattern môi giới bất động sản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221640 Năm XB: 2005 File: PDF
Thiết kế mẫu ứng dụng cho phần mềm quảng cáo giao dịch bất động sản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221641 Năm XB: 2005 File: PDF
Quản lý trường đại học
Tác giả: Nguyễn Sĩ Phú,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221642 Năm XB: File: PDF
Quản lý nhà sách
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221643 Năm XB: 2005 File: PDF
Quản lý siêu thị
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221644 Năm XB: 2005 File: PDF
Quản lý thư viện
Tác giả: Trần Lê Duy,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221645 Năm XB: 2005 File: PDF
Quản lý thư viện
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221646 Năm XB: 2005 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục