Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24705 kết quả (0.1718069 giây)
Single-electron devices and circuits in silicon
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 1848164130
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65789 Định dạng: PDF
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0849325595
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65821 Định dạng: PDF
RF components and circuits
Tác giả: Carr Joseph J,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38412
ISBN: 0750648449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65826 Định dạng: PDF
Robust Control and Filtering of Singular Systems [electronic resource]
Tác giả: Xu Shengyuan,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : SpringerVerlag GmbH , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9783540327974
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65796 Định dạng: PDF
Polymer/layered silicate nanocomposites [electronic resource]
Tác giả: Okamoto Masami,
Thông tin xuất bản: Shrewsbury : Rapra Technology , 2003
Ký hiệu phân loại: 620.192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65799 Định dạng: PDF
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: Eberspcher J,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0470841745
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65836 Định dạng: PDF
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Needles Howard L,
Thông tin xuất bản: Park Ridge NJ USA : Noyes Publications , 1986
Ký hiệu phân loại: 677.028
ISBN: 0815510764 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65834 Định dạng: PDF
Business valuation for dummies
Tác giả: Holton Lisa,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470344016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65816 Định dạng: PDF
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 618.928522
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65839 Định dạng: PDF
Reference book on chemical engineering [electronic resource] : Volume 1
Tác giả: Sen D,
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65808 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục