Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.1404904 giây)
Performance-Based Evaluation : Tools and techniques to measure the impast of training
Tác giả: Hale Judith,
Thông tin xuất bản: San Francisco, JossyBass Pfeiffer
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 9780787960353
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23033 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
Network+ Study Guide : Exam N10-003
Tác giả: Groth David,
Thông tin xuất bản: , Wiley John Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9780782144062
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23530 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
OCA/OCP : Introduction to oracle9i SQL study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: Alameda, Sybex Incorporated
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 9780782140620
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23646 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
Mastering XHTML : Premium Edition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780782128185
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23651 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
Flash MX
Tác giả: Watrall Ethan,
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780782141085
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23937 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
Dreamweaver MX fireworks MX
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780782141115
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23938 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
Photoshop Elements Solutions 2 Solutions : The art of digital photography
Tác giả: Aaland Mikkel,
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 9780782141405
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23940 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
OCP : Oracle9i DBA fundamentals II : study guide
Tác giả: Stuns Doug,
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0782140645
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24226 Năm XB: 2002 Định dạng: ISO
1

Truy cập nhanh danh mục