Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.0781065 giây)
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Tác giả: Chrisman Laura,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: manchester/9780719058271.001.0001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Conservatives in crisis
Tác giả: Lynch Philip,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 324.24104
ISBN: 9780719063305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The new aestheticism
Tác giả: Joughin John J,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780719061387
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The French party system
Tác giả: Evans Jocelyn,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 324.244
ISBN: 9780719061196
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Memory and popular film
Tác giả: Grainge Paul,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 791.4375
ISBN: 9780719063749
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Political concepts
Tác giả: Bellamy Richard,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780719059087
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery
Thông tin xuất bản: New York : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0719066026
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65080 Định dạng: PDF
Male witches in early modern Europe
Tác giả: Apps Lara,
Ký hiệu phân loại: 133.4
ISBN: 0719057086
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 86514 Định dạng: PDF
The Conservatives in crisis
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 324.24104
ISBN: 9781526137692
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The French party system
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 324.244
ISBN: 9781526137746
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục