Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.1093783 giây)
Asian Socialism and Legal Change : The dynamics of Vietnamese and Chinese Reform
Tác giả: Gillespie John,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_458803
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The China Boom and its Discontents
Tác giả: Garnaut Ross,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_458871
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pacific Islands Regional Integration and Governance
Tác giả: Chand Satish,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_459431
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Culture and Sustainable Development in the Pacific
Tác giả: Hooper Antony,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_458927
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ethics and Auditing
Tác giả: Campbell Tom,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 9781920942267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Asian Socialism and Legal Change
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: CanberraACT : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 340.115
ISBN: 9781920942274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The China Boom and its Discontents
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canberra ACT Australia : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.951
ISBN: 9781920942410
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Connected Worlds
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London UK : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 994.007
ISBN: 9781920942458
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Culture and Sustainable Development in the Pacific
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canberra ACT Australia : ANU Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 909.09823
ISBN: 9781920942229
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục