Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 59 kết quả (0.109325 giây)
Ecology and Applied Environmental Science
Tác giả: Hadjibiros Kimon,
Thông tin xuất bản: Boca Raton New York : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 577
ISBN: 9780367867768
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) : Cooperative governance for network innovation,...
Tác giả: Scott Susan V,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.15
ISBN: 9781315849324
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quantitative Techniques in Participatory Forest Management
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b15366
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Unauthorized Access : The Crisis in Online Privacy and Security
Tác giả: Sloan Robert H,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b15148
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The clinical nanomedicine handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 9781439834787
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 95401 Định dạng: PDF
Introduction to software for chemical engineers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 660.0285
ISBN: 1466599375
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95567 Định dạng: PDF
IVF in the medically complicated patient : a guide to management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 618.1
ISBN: 9781482206692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99044 Định dạng: PDF
Managing trust in cyberspace / elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781466568457
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 99310 Định dạng: PDF
Farquharson's textbook of operative general surgery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 9781444175929
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100897 Định dạng: PDF
100 cases in surgery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 9781444174274
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100971 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục