Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 423 kết quả (0.0780039 giây)
Metamaterials - Devices and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.891
ISBN: 9789535130994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Magnetic Spinels - Synthesis, Properties and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535129738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Manifolds - Current Research Areas
Tác giả: Paul Bracken,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 811.5208
ISBN: 9789535128717
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multi-agent Systems
Tác giả: Jorge Rocha,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535135357
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nanowires - New Insights
Tác giả: Khan Maaz,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 914.2230485
ISBN: 9789535132837
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Research on Silicon - Structure, Properties, Technology
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 557.984
ISBN: 9789535131595
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Advances in Hydrogenation Processes - Fundamentals and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9789535128694
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Developments in the Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis
Tác giả: Lazaros I Sakkas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535129691
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neuroblastoma - Current State and Recent Updates
Tác giả: Chandrika Gowda,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 523.5
ISBN: 9789535135838
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation
Tác giả: Meral Huri,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 808.0427
ISBN: 9789535133216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục