Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 664 kết quả (0.0937477 giây)
Green Process of Three-Component Prostaglandin Synthesis and Rapid <sup>11</sup>C Labelings for Short-Lived ...
Tác giả: Masaaki Suzuki,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535137641
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Data Mining
Tác giả: Ciza Thomas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 9781789235968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Management of Chronic Liver Diseases - Recent Advances
Tác giả: Xingshun Qi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.362
ISBN: 9781789234602
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metallic Glasses - Properties and Processing
Tác giả: Hu Huang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 620.16
ISBN: 9781789237207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lung Cancer - Strategies for Diagnosis and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.99424
ISBN: 9781789843491
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marketing
Tác giả: Sonyel Oflazolu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789234367
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lubrication - Tribology, Lubricants and Additives
Tác giả: David W Johnson,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789231281
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Matrix Theory - Applications and Theorems
Tác giả: Hassan A Yasser,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789234664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Micro/Nanolithography - A Heuristic Aspect on the Enduring Technology
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 9781789230307
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Melatonin - Molecular Biology, Clinical and Pharmaceutical Approaches
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 615.363
ISBN: 9781789845044
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục