SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2153 nhan đề
Tác giả: Yuriy Poplavko, Yuriy Yakymenko, , ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Woodhead Publishing, 2020
Mô tả vật lý: 307p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 548.85
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Christian Gontrand, ,
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, 2020
Mô tả vật lý: 338p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Phillip M, Parker (editor),
Thông tin xuất bản: California :ICON Group International, Inc, 2009
Mô tả vật lý: 233p. ; , 3cm
Ký hiệu phân loại: 910
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Bing-Yuan Cao, , , [et al],
Thông tin xuất bản: Cham :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 253p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited]by Michael H, Merson, Robert E, Black, and Anne J, Mills,
Thông tin xuất bản: Burlington :Jones & Bartlett Learning, 2020
Mô tả vật lý: 993p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mark Cunningham, ,
Thông tin xuất bản: New York :Apress, 2020
Mô tả vật lý: 180p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 794.81525
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Fred S Kleiner, ,
Thông tin xuất bản: Australia :MA Cengage Learning, 2020
Mô tả vật lý: 634p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 709
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, Frédéric Ramel (editors), translated by William Snow, ,
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland :Palgrave Macmillan, 2020
Mô tả vật lý: 350p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 327
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mark Abrahamson, ,
Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2020
Mô tả vật lý: 227p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 307.76
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Tin-Chih Toly Chen, Katsuhiro Honda, ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 99p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 511.3223
Bộ sưu tập: Sách điện tử