Sensing absence [electronic resource] : how to see what isn't there in the study of science and security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Rappert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1137592606

ISBN-13: 978-1137592613

Ký hiệu phân loại: 500 Natural sciences and mathematics

Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource (33 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 117277

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH