A short course in international contracts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shippey Karla C.

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1885073658

Ký hiệu phân loại: 343.730878 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law

Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press, 2003

Mô tả vật lý: 184 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12172

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH