Fundamentals of English grammar : Ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Schrampfer Azar Betty, Nguyễn Thành Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 425 Grammar of standard English Syntax of standard English

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 520 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 12653

1. PRESENT TIME2. PAST TIME3. FUTURE TIME4. NOUNS AND PRONOUNS5. MODAL AUXILIARIES6. ASKING QUESTION7. THE PRESENT PERFECT AND THE PAST PERFECT8. COUNT / NOUNCONT NOUNS AND ARTICLES9. CONNECTING IDEAS10. GERUNDS AND INFINITIVES11. PASSIVE SENTENCES12. ADJECTIVE CLAUSES13. COMPARISONS14. NOUN CLAUSES15. QUOTED SPEECH AND REPORTED SPEECH16. USING WISH, USING IF.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH