Religious truth and identity in an age of plurality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Jonkers, Oliver J Wiertz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0367029371

Ký hiệu phân loại: 201.5 Interreligious relations formerly 291.172

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2020

Mô tả vật lý: 300p. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 144918

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH