HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia : Country Profiles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joana Godinho, Thomas Novotny, Hiwote Tadesse, Anatoly Vinokur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821356879

Ký hiệu phân loại: 614.5993920958 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 16547

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH